Occurences of adya

Word Meaning Reference
adya today BG 4.3
adya now BG 11.7
adya today BG 16.13-15