Occurences of deva-devasya

Word Meaning Reference
deva-devasya of the God of gods BG 11.13