Occurences of kshatriyasya

Word Meaning Reference
kṣhatriyasya of a warrior BG 2.31