Occurences of nishchitam

Word Meaning Reference
niśhchitam decisively BG 2.7
niśhchitam definite BG 18.6