Occurences of prasavishyadhvam

Word Meaning Reference
prasaviṣhyadhvam increase prosperity BG 3.10