Occurences of pravyathitah

Word Meaning Reference
pravyathitāḥ terror-stricken BG 11.23