Occurences of sankhye

Word Meaning Reference
saṅkhye in the battlefield BG 1.47
sankhye in battle BG 2.4
sānkhye by analytical knowledge BG 2.39
sānkhye of Sānkhya BG 18.13