Occurences of sanniyamya

Word Meaning Reference
sanniyamya restraining BG 12.3-4