Occurences of tasya tasya

Word Meaning Reference
tasya tasya to him BG 7.21