Occurences of vasudevasya

Word Meaning Reference
vāsudevasya of Shree Krishna BG 18.74