Occurences of viniyamya

Word Meaning Reference
viniyamya restraining BG 6.24-25