Bhagavad Gita: Chapter 11, Verse 15

అర్జున ఉవాచ ।
పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవ దేహే
సర్వాంస్తథా భూతవిశేషసంఘాన్
బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థమ్
ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్ ।। 15 ।।

అర్జున ఉవాచ — అర్జునుడు పలికెను; పశ్యామి — దర్శించితిని; దేవాన్ — సర్వ దేవతలను; తవ — నీ; దేవ — భగవంతుడు; దేహే — శరీరము యందే; సర్వాన్ — సర్వమూ; తథా — మరియు; భూత విశేష-సంఘాన్ — విశేషమైన ప్రాణిసమూహమును; బ్రహ్మాణo — బ్రహ్మ దేవుడు; ఈశం — శివుడు; కమల-ఆసన-స్థం — తామర పూవు యందు కూర్చుని ఉన్న; ఋషీం — ఋషులు; చ — మరియు; సర్వాన్ — సర్వ; ఉరగాన్ — సర్పములు; చ — మరియు; దివ్యాన్ — దివ్యమైన.

Translation

BG 11.15: అర్జునుడు ఇలా చెప్పెను, ఓ శ్రీ కృష్ణా, నీ దేహము యందు నేను సకల దేవతలనూ, ఎన్నెనో ప్రాణికోటి సమూహములను దర్శిస్తున్నాను. కమలము యందు కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మ దేవుడిని, శివుడిని, అందరు ఋషులను, మరియు దివ్య సర్పములను చూస్తున్నాను.

Commentary

స్వర్గాది లోకములలో ఉండే దేవతలతో సహా, ముల్లోకముల యొక్క సమస్త ప్రాణులను, తాను చూడగలుగుతున్నానని అర్జునుడు ప్రకటిస్తున్నాడు. కమలాసనస్థమ్ అన్న పదం బ్రహ్మ దేవుడికి వర్తిస్తుంది; ఆయన బ్రహ్మాండము యొక్క కమలము మధ్యలో కూర్చుని ఉంటాడు. శంకర భగవానుడు, విశ్వామిత్రుడు మొదలగు ఋషులు, మరియు వాసుకి వంటి సర్పములు అన్నీ కూడా ఆ యొక్క విశ్వ రూపంలో కనిపించాయి.