Bhagavad Gita: Chapter 2, Verse 27

జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ ।
తస్మాదపరిహార్యేఽర్థే న త్వం శోచితుమర్హసి ।। 27 ।।

జాతస్య — పుట్టినవానికి; హి — ఎందుకంటే; ధ్రువః — నిస్సందేహముగా; మృత్యుః — మరణము; ధ్రువం — తప్పదు; జన్మ — పుట్టుక; మృతస్య — మరణించినవానికి; చ — మరియు; తస్మాత్ — కాబట్టి; అపరిహార్యే-అర్థే — ఈ తప్పని పరిస్థితిలో; న — కాదు; త్వం — నీవు; శోచితుం — శోకించుట; అర్హసి — తగును.

Translation

BG 2.27: పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించినవానికి మరల పుట్టుక తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దాని కోసం నీవు శోకించ వద్దు.

Commentary

ఆంగ్ల భాషలో ఒక ప్రసిద్ధ నానుడి ఉంది, "as sure as death" అని. బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ అన్నాడు: "The only things certain in life are death and taxes." జీవితంలో అత్యంత ఖచ్చితమైన విషయం ఏమిటంటే మనము ఏదో ఒకరోజు మృత్యువు తో కలవాలి. జీవితం లో అతిపెద్ద భయం మరణ భయం అని మనస్తత్వవేత్తలు వర్గీకరించారు. పతంజలి యొక్క 'యోగ్ దర్శన్' లో కూడా, ‘అభినివేష్’, అంటే, ఎట్టి పరిస్థితిలో అయినా జీవించి ఉండాలనే స్వభావసిద్ధమైన లక్షణమును, భౌతిక మనస్సు యొక్క గుణముగా పేర్కొనబడినది. కానీ, జన్మించిన వానికి మరణం తప్పదు. కాబట్టి తప్పని దాని కోసం శోకించటము ఎందుకు?

మహాభారతం లో దీని గురించి ఒక ఘటన చెప్పబడింది. అరణ్యవాసం లో ఉన్నప్పుడు అడవిలో సంచరిస్తున్న పంచ పాండవులకి దాహం వేసి ఒక బావి దగ్గరకి చేరుకున్నారు. యుధిష్టురుడు, అందరికీ నీరు తెమ్మని భీముడిని పంపించాడు. భీముడు ఆ బావి దగ్గరికి వెళ్ళగానే, ఒక యక్షుడు బావి లోపల నుండి మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు, "మొదట నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెపితేనే, నేను నీళ్ళు తీసుకోనిస్తాను." అని అన్నాడు. భీముడు పట్టించుకోకుండా నీళ్ళు తీస్కోవటానికి ముందుకెళ్ళాడు. యక్షుడు అతనిని లోపలికి గుంజేసాడు. కాసేపటి తరువాత భీముడు తిరిగి రాక పోయేసరికి కలత పడ్డ యుధిష్టురుడు ఏమయిందో తెలుసుకొని, నీళ్ళు తెమ్మని ఆర్జునుడిని పంపించాడు. అర్జునుడు ఆ బావి దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆ యక్షుడు అతన్ని కూడా అడిగాడు, "నేను ఇప్పటికే మీ సోదరుడిని స్వాధీనం చేసుకున్నాను. నీవు నా ప్రశ్నలకు సరిగ్గా సమాధానం చెప్ప గలిగితే తప్ప నీటిని తీస్కోవడానికి ప్రయత్నించకు." అని. అర్జునుడు కూడా ఆ హెచ్చరికను పట్టించుకోలేదు, దానితో యక్షుడు అతన్ని కూడా లోపలికి గుంజేసాడు. మిగిలిన ఇద్దరు తమ్ముళ్ళకు నకులుడు, సహదేవుడు- కూడా ఇదే గతి పట్టింది. చివరికి, యుధిష్ఠిరుడు తనే స్వయంగా ఆ బావి దగ్గరకు వచ్చాడు. మరల ఒకసారి ఆ యక్షుడు అన్నాడు, "నీవు బావి నీరు తాగాలంటే నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి, లేదా నీ నలుగురు తమ్ముళ్ళ లాగానే నిన్ను కూడా స్వాధీనం చేసుకుంటాను." అని. ఆ యక్షుడి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పటానికి యుధిష్ఠిరుడు ఒప్పుకున్నాడు. నిజానికి ఆ యక్షుడు ఎవరో కాదు, స్వయాన, మారు వేషంలో ఉన్న మృత్యు దేవత అయిన యమధర్మ రాజు. అతని ప్రశ్నలలో ఒకటి : "కిం ఆశ్చర్యం? "ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏమిటి ?" యుధిష్ఠిరుడు ఇలా సమాధానం చెప్పాడు.

అహనీ అహని భూతాని గచ్చంతిహ యమాలయం
శేషః స్థిరత్వం ఇచ్చంతి కిమాశ్చర్యమతః పరం (మహాభారతం)

"ప్రతి నిమిషం మనుష్యులు చని పోతూనే ఉన్నారు. బ్రతికి ఉన్నవారు ఈ విషయం చూస్తూనే ఉన్నారు. అయినా ఏదో ఒక రోజు మనమూ చని పోతాము అని అనుకోరు. దీనికన్నా మించిన ఆశ్చర్యం ఏముంటుంది?" జీవితం అనేది తప్పించుకోవడానికి వీలు లేకుండా ఖచ్చితంగా మరణం తో అంతమయ్యేదే, కాబట్టి తెలివైన వాడు అనివార్యమైన దానిని గూర్చి శోకించడు, అని శ్రీ కృష్ణుడు ఈ శ్లోకం లో వివరిస్తున్నాడు.

Watch Swamiji Explain This Verse